Regulamin 10 za 10

Regulamin promocji

10 za 10”

 

Postanowienia ogólne:

 

 1. Warunkiem przystąpienia do promocji jest zapoznanie się
  i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

   

 2. Organizatorem promocji „10 za 10” realizowanej za pośrednictwem sklepu Internetowego www.rif.sklep.pl oraz strony
  www.rif-robotyka.pl, jest firma RiF Robotyka Adam Fizek z siedzibą przy ulicy Dworcowej 1, 43-520 Chybie, NIP: 5482437524,
  REGON: 240912880 zwany dalej Organizatorem.

   

 3. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie internetowym www.rif.sklep.pl , stronie
  www.rif-robotyka.pl, a także w serwisie YouTube.

   

 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 27.08.2018  i trwa do wyczerpania puli kuponów promocyjnych, nie dłużej jednak niż do 06.12.2018 roku.
   

 5. Środki w ramach promocji nie sumują się (podczas składania zamówienia można uwzględnić tylko jeden rabat 10zł).
   

 6. Otrzymany kupon rabatowy jest ważny przez okres jednego miesiąca licząc od dnia jego przyznania przez organizatora.
   

 7. Kuponu promocyjnego nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
   

 8. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z promocji.
   

 9. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
   
 10. Reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@rif.sklep.pl w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zakończenia promocji.
   
 11. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Reklamacje rozpatruje 2 - osobowa komisja powołana przez Organizatora.
   
 12. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie e-mailowej o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
   
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.).
   
 14. Promocja dotyczy wszystkich produktów opublikowanych na stronie www.rif.sklep.pl .
   

 

Zasady uczestnictwa w promocji:

 

Aby otrzymać kupon promocyjny o wartości 10 zł na zamówienia dokonywane za pośrednictwem sklepu rif.robotyka.pl należy:

 • zarejestrować konto klienta w sklepie www.rif.sklep.pl (dla nowych klientów) lub zalogować się;
   
 • zrobić zakupy w sklepie rif.robotyka.pl na kwotę minimum 10 zł nie wliczając kosztów przesyłki,
   

 • przygotować zdjęcie i krótki opis urządzenia, w którym klient użył podzespołów lub narzędzi zakupionych w sklepie organizatora,
   

 • przekazać materiał na adres mailowy wraz z deklaracją zgody na nieodpłatną publikację materiału.